دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

کارورزان تا 17 سال

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

KG1 F

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

KG2

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

ELEMENTARY A

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

ELEMENTARY B

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

INTER A

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

INTER B

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

HIGHER A

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

HIGHER B

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

ADVANC

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

GRAND A

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

GRAND B

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

GRADE

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Graduate

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Graduate Certificat

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فاندیشن-ویژه دانش آموزان پیش دبستان و کلاس اول

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

کی جی 1-ویژه دانش آموزان کلاس دوم

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

بیسیک-ویژه دانش آموزان کلاس سوم تا هفتم

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

کلاس تکنیک

مدت: 8 دقیقه

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

تیم ام آی تی یوسی مس البرز

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مسابقات جهانی 2021 سال 1400

مدت: 1 دقیقه

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره های خصوصی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

پشتیبانی و رفع اشکال رایگان

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کلاسهای گروهی تمرین حضوری

مدت: 1 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

ترم 1پک قرمز - 3 و 4 سال تمام

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

ترم 1 پک آبی- 5 و 6 سال تمام

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

ویژه 7 سال - پک سبز

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

1B (ترم 2 قرمز)

مدت: 10 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

2A(ترم 3 قرمز)

مدت: 10 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

2B(ترم 4 قرمز)

مدت: 10 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

3A(ترم 2 آبی از قرمز) با پک آبی

مدت: 10 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

3A(ترم 2 آبی از 1s) بدون پک

مدت: 20 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

3B(ترم 3 آبی)

مدت: 10 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4A(ترم 4 آبی)

مدت: 10 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4B(ترم 5 آبی)

مدت: 10 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

5A(ترم2سبز از آبی) با پک

مدت: 10 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

5A(ترم2سبز از 2s بدون پک)

مدت: 20 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

5B(ترم 3 سبز)

مدت: 10 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

6A(ترم4 سبز)

مدت: 10 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

6B(ترم5 سبز)

مدت: 10 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فستیوال و جشنها

مدت: 120 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تکنیک آی مت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح 1 یوسی ام 3 کتاب آبی

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ترم 1 ریاضی شاد ویژه کلاس اول c4-1

مدت: 1,200 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام
نماینده انحصاری آی مت و یوسی مس استان البرز و مدیر اجرایی شهریار و ملارد